Dec 5 2023 3:34AM

नगर पालिका परिषद् आगर मालवा

जिला:- आगर मालवा (म.प्र.)

अध्यक्ष

नामपदजोइनिंग दिनांकस्थाई पतामोबाइल नंबरफोटो
श्री नीलेश जैन (पटेल)अध्यक्ष